Gå til indhold

Svingende priser på el og naturgas

El, naturgas og olie handles på såkaldte energibørser, og priserne reguleres derfor efter forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Efter en periode med meget høje energipriser, er priserne faldet over vinteren. Det er der flere årsager til.

Her kan du få et indblik i, hvad der sker på energimarkedet lige nu.

Hvorfor er el- og naturgaspriserne faldet over vinteren?

Jo større forskellen er mellem udbud og efterspørgsel på energimarkederne, jo større bliver udsvingene i priserne.

Da hele verden pga. corona-pandemien lukkede ned, faldt behovet for energi, og det betød i en kortere periode af foråret og sommeren 2020, at vores variable elprodukt MånedsEl lå helt nede under 20 øre/kWh, og at vores variable naturgasprodukt MånedsGas lå under 100 øre/m3.

Anden halvår af 2022 vendte situationen, og hele verden kunne ikke få energi nok. Efterspørgslen har derfor været højere end udbuddet. Det har resulteret i højere priser på energibørserne. Den samme udvikling ses for råvarer som sten, grus, metal og træ, hvor priserne også steg markant.

Men over vinteren er priserne faldet igen – på både el og gas. Baggrunden er følgende:

  • Vi har ikke haft en kold vinter. Efterspørgslen efter el og gas har derfor ikke været så høj som frygtet. Desuden har vi samlet set været gode til at spare på energien i løbet af vinteren.
  • Der er faldet mere nedbør i Norge og Sverige end en normal vinter. Det betyder, at vandstanden i de nordiske vandmagasiner er gået fra et underskud til at ligge på det normale for årstiden.
  • Prisen på kul og gas er også faldet i løbet af vinteren. Det betyder, at det er blevet billigere at producere el på kul- og gasfyrede kraftværker.
  • Gaslagrene blev fyldt næsten helt op i efteråret sidste år. Ved slutningen af marts er gaslagrene stadig mere end halvfyldte.
  • Europa har importeret flydende gas, hvilket har kunnet holde balance i det europæiske gasmarked. Gas fra Rusland har dermed fået mindre betydning for os denne vinter.

De enkelte energiselskaber bestemmer med andre ord ikke selv prisniveauet for el og naturgas. Vores omkostninger og indtjening er de samme, uanset om energipriserne er høje eller lave.

Vil priserne falde igen til efteråret?

Det er svært at forudsige. Hvis sommeren bliver normal i Norden og Centraleuropa, er der gode chancer for, at elpriserne forholder sig i ro frem mod efteråret. Fortsætter forsyningen af flydende gas med at strømme til Europa, så gaslagrene bliver fyldt op, vil Europa være godt rustet til næste vinter.

Udbuddet af el og naturgas afhænger af forskellige faktorer, som du kan læse mere om her:

Vores anbefaling

Vi anbefaler, at I som virksomhed løbende følger jeres energiforbrug, og at I grundigt overvejer jeres risikoprofil, på samme måde, som når I f.eks. vælger realkreditlån.

Det er også altid en god idé, at undersøge mulighederne for at sænke virksomhedens forbrug gennem energioptimering.

Er det kun Andel Energis priser, der er svingende?

Nej. Hele energimarkedet er ramt på prisen, og derfor vil jeres energipriser følge markedet, uanset om jeres virksomhed er kunde hos Andel Energi eller et andet energiselskab. Det er kun prisen på den rene el og naturgas, der svinger – ikke prisen på transport og afgifter.

Hvor kommer vores el fra?

Jeres el bliver, ligesom det er tilfældet for alle andre elhandelsvirksomheder, indkøbt på den nordiske elbørs Nordpool. Den indeholder el fra mange forskellige kilder, som bliver blandet sammen i elnettet. Derfor er der ingen elselskaber, der kan levere 100 % vindenergi til jeres virksomhed. Til gengæld kan I købe RECS-certifikater, som sikrer, at der produceres nok strøm fra danske havvindmøller til at dække jeres årlige elforbrug.

Hvor kommer vores naturgas fra?

Jeres naturgas bliver indkøbt på den nordiske gasbørs, EGSI. Herudover køber vi også biogas fra danske biogasproducenter. Indtil Tyrafeltet åbner igen i 2023, vil jeres naturgas komme fra Tyskland og være en blanding af biogas, gas fra Nordsøen (især Norge) og Rusland samt flydende naturgas. Når naturgassen kommer til Danmark bliver den blandet med biogas fra produktionen her i Danmark.